پرواز

پرواز،
بدون ِ تو؟!
نبايد آيا
«پر»ی باشد
برای ِ گشودن؟

نه چندان بی‌ربط:
در اين حضرت چو مشتاقان نياز آرند ناز آرند
که با اين درد اگر در بند ِ درمان‌اند درمانند
(حافظ شيراز)

/ 2 نظر / 10 بازدید
amir

/Oh I'm a man /I'm not an angel /oh I've got no wings to fly /but I'll make it up to heaven one step at a time