اين ترانه برایِ تو

● جمعه ۱۳ شهریور ،۱۳۸۳

دل‌خوشی

حضورت را سجده می‌کنم؛
همه حتا اگر برای ِ دل‌خوشی‌ام باشد...
که آن ديگران
دل‌خوشی را نيز باور نداشتند.

۶ خرداد ۸۳

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴