اين ترانه برایِ تو

● یکشنبه ۸ آذر ،۱۳۸۳

The Panic In Me

چه تلخ است که با نام کوچک بخوانندت ـــ
«ايمان»!
و اين همه جز دروغی نباشد.
صدايت می‌کنند
لبخند می‌زنی
آهسته، زمزمه می‌کنی
دروغ‌ها را پشت بر پشت.
در دهان‌ات،
گفته‌ها ته‌مزه‌ای از نفرت دارد...
نه، من هرگز «ايمان» نبوده‌ام ـــ
زيبنده‌ترين نام شايد «پَست» باشد.

◊ فلانی راست می‌گف! چشام داد می‌زنه که دارم دروغ می‌گم.

◊ بی‌ربط: Arabian Gulf

◊ نه چندان بی‌ربط: حوادث، پاگرد

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴