اين ترانه برایِ تو

● پنجشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸۳

شادی

بگذار همه فرياد سر دهند
اتهام بزنند و محکوم کنند.
من همين يک لبخند را می‌خواهم فقط،
بر لبان ِ يکی چون تو.
تمام ِ اين خستگی‌ها،
تنها برای ديدن ِ يک لحظه
شادمانی در چشمانی ژرف.

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴