اين ترانه برایِ تو

● چهارشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۳

فرو غلتيدن

چه آموزنده‌ست حکايت ِ ابليس با آن نيکويی ِ مثال‌زدنی‌اش، که در پی ِ يک «خودمحوری» فرو غلتيد:
- خداوندگارا! که به قدر ِ «من» تو را بندگی و عبادت نموده؟
و نمی‌دانست که عمل جز به وظيفه‌ی ِ معهود صورت نداده. پس خود را بستان‌کار می‌ديد و اين‌گونه از پيمايش ِ راه ِ نيک سر باز زد و راه ِ رنج در پيش گرفت، برای خود و بشريت.

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴