اين ترانه برایِ تو

● دوشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۳

تاريخ ِ مصرف

حواس‌ات به تاريخ ِ مصرف‌ات باشد.
وقتی تمام شد،
می‌گذارندت پشت ِ در؛
درست مثل ِ زباله.

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴