اين ترانه برایِ تو

● چهارشنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸۳

پرواز

پرواز،
بدون ِ تو؟!
نبايد آيا
«پر»ی باشد
برای ِ گشودن؟

نه چندان بی‌ربط:
در اين حضرت چو مشتاقان نياز آرند ناز آرند
که با اين درد اگر در بند ِ درمان‌اند درمانند
(حافظ شيراز)

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ٢:۳۳ ‎ق.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴