اين ترانه برایِ تو

● جمعه ۱٧ مهر ،۱۳۸۳

تو که ما را فراموش نمی‌کنی

هی ما تو را فراموش می‌کنيم و
هی تو ما را شرمنده می‌کنی.
به تمام ِ درستی‌ات قسم
غلط کرديم.

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ٥:٥٢ ‎ب.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴