اين ترانه برایِ تو

● چهارشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸۳

خنده را فقط

فرمان‌ده تويی.
آن‌سو که با سرانگشتان ِ روشن‌ات نشان می‌دهی،
راه ِ بهشت همان است؛
از ميان دوزخ اگر بگذرد حتا.
بگو برو،
می‌رويم و،
بگو بايست،
می‌ايستيم.
خنده را فقط از لبان‌ات برنگير ـــ
خنده را فقط...

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ٩:۱٢ ‎ب.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴