اين ترانه برایِ تو

● جمعه ۱٠ مهر ،۱۳۸۳

لبخند بزن

حالا نوبت ِ توست
که بروی قايم شوی،
پشت ِ همان درخت ِ هميشگی.
اين بار اما
من‌ام که تو را پيدا می‌کنم،
بعد از بيست شماره‌ی ِ طاقت‌فرسا.
ولی
ـــ تو را به سادگی‌ات قسم ـــ
بيا اين يک بازی‌مان بی«سرشکستنک» باشد؛
بيا بی‌گريه پيدا شويم.

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴