اين ترانه برایِ تو

● جمعه ٢٠ شهریور ،۱۳۸۳

Prometheus

پرومته پشیمان است.
آتش برای ِ فانیان ِ زمینی روشنایی را به ارمغان نیاورد. بنی‌آدم از دل ِ آتش، موشک ِ قاره‌پیما و اسلحه‌ی ِ خودکار بیرون کشیدند... آنان شعله‌ها را هم با خود به تاریکی بردند.
پرومته سخت پشیمان است.

◊ پرومته يکی از خدايان ِ يونانی‌ست که آتش را از آنان دزديد و ـــ بی‌خبر از عواقب ِ اين کار ـــ آن را به انسان‌ها بخشيد تا از آن استفاده کنند، و البته بابت ِ اين خطا به شدت مجازات شد.

◊ تکميل: ... و ما هی پيش ِ آسمان بی‌آبرو می‌شويم

پیام‌ها ‌ ● نوشته‌شده در ساعت ِ ٢:٤۸ ‎ق.ظ توسط ِ ايمان

Fight Spam! Click Here!

  RSS 2.0  بایگانی:

۸۲/۲ ۸۲/۳ ۸۲/۴ ۸۲/۵ ۸۲/۶ ۸۲/۷

۸۲/۹ ۸۲/۱۰ ۸۲/۱۱ ۸۲/۱۲
۸۳/۱

۸۳/۴ ۸۳/۵ ۸۳/۶ ۸۳/۷ ۸۳/۸ ۸۳/۹

۸۳/۱۰ ۸۳/۱۱ ۸۳/۱۲
۸۴/۱ ۸۴/۲ ۸۴/۳ ۸۴/۴ ۸۴/۵ ۸۴/۶ ۸۴/۷ ۸۴/۸ ۸۴/۹ ۸۴/۱۰ ۸۴/۱۱ ۸۴/۱۲
۸۵/۱ ۸۵/۲ ۸۵/۳ ۸۵/۴